Bedrijfs- en Persoonscertificaat
Veiligheid, Gezondheid en Milieu
Gecertificeerde en gekwalificeerde medewerkers
De best beschikbare technieken
Kwaliteit en veiligheid

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN (B2B)

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst Perfect Finish Asbestverwijdering BV, Kelderbeemd 16 bus A, B-2470 Retie KBO 0722.966.833, en de klant, met uitsluiting van de eventuele voorwaarden van de klant. De gebeurlijke (al dan niet tijdelijke) niet-toepassing van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden door Perfect Finish Asbestverwijdering BV impliceert geen afstand, noch van de desbetreffende bepalingen noch van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, en kan in geen geval als dusdanig worden geïnterpreteerd.

2. Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer de klant de offerte van Perfect Finish Asbestverwijdering BV heeft aanvaard. De offerte van Perfect Finish Asbestverwijdering BV blijft dertig kalenderdagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Na deze termijn vervalt de offerte. Afwijkingen en/of wijzigingen aan de offerte en/of deze algemene voorwaarden zijn alleen tegenstelbaar aan Perfect Finish Asbestverwijdering BV, wanneer zij deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de offerte, zijn de opgegeven termijnen louter indicatief. De klant kan geen rechten putten uit een gebeurlijke overschrijding daarvan door Perfect Finish Asbestverwijdering BV. Perfect Finish Asbestverwijdering BV heeft, ingeval van overmacht, weerverlet, wijzigingen of enige andere geldige reden die ze redelijkerwijze niet kon voorzien bij indiening van de offerte en/of waarvan ze de gevolgen niet kon verhelpen, recht op een termijnverlenging en een vergoeding van alle daarmee gepaard gaande schade en/ of meerkosten.

4. De klant dient haar volledige medewerking te verlenen bij de uitvoering van de werken. De klant dient aldus o.m. tijdig de nodige documenten, vergunningen, tekeningen, planningen enz. ter beschikking te stellen aan Perfect Finish Asbestverwijdering BV, tijdig haar opmerkingen dan wel goedkeuring te geven bij de opmaak van de bestek- en uitvoeringsdocumenten door Perfect Finish Asbestverwijdering BV en Perfect Finish Asbestverwijdering BV toegang tot en voldoende ruimte op de werf te verschaffen om de werken naar behoren uit te voeren. Perfect Finish Asbestverwijdering BV is gerechtigd om voor de uitvoering van de werken een beroep te doen op onderaannemers.

5. Na de beëindiging van de werken meldt Perfect Finish Asbestverwijdering BV dit aan de klant, waarna deze de mogelijkheid heeft om binnen vijftien (15) kalenderdagen te verzoeken om over te gaan tot het nazicht van de uitgevoerde werken. Bij gebreke daaraan, wordt de klant onherroepelijk geacht in te stemmen met de beëindiging van de werken en de voorlopige oplevering ervan. De werken worden eveneens onherroepelijk geacht voorlopig te zijn opgeleverd, indien (i) de klant de werken in gebruik neemt of in gebruik laat nemen, (ii) de klant zonder uitdrukkelijke instemming van Perfect Finish Asbestverwijdering BV de werken aanpast of laat aanpassen, of werken uitvoert of laat uitvoeren door een derde aan, in, op of onder de uitgevoerde werken, of (iii) de klant de prijs voor de werken volledig heeft betaald. De datum van de melding van de beëindiging van de werken geldt als datum van de voorlopige oplevering, tenzij anders overeengekomen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de voorlopige oplevering zoals beschreven in dit artikel de enige oplevering, die tevens geldt als aanvaarding van de werken. De voorlopige oplevering en aanvaarding van de werken sluit elk verhaal vanwege de klant uit betreffende zichtbare gebreken, nietconformiteit of vertraging. Het risico van de werken gaat over op de klant vanaf de melding van de beëindiging van de werken.

6. De facturen van Perfect Finish Asbestverwijdering BV zijn betaalbaar te Merchtem binnen een termijn van vijftien kalenderdagen. Bij laattijdige betaling is vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een interest van 1% per maand verschuldigd, waarbij de interest volledig wordt aangerekend voor elke begonnen maand, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het uitstaande bedrag, met een minimum van 125,00 EUR per factuur. Daarenboven is Perfect Finish Asbestverwijdering BV in dat geval gerechtigd om de onmiddellijke betaling te eisen van alle uitstaande (incl. de niet-vervallen) facturen en de uitvoering van haar prestaties op te schorten tot de volledige betaling van het verschuldigde bedrag, zonder afbreuk te doen aan de overige rechten die zij kan doen gelden.

7. Indien de klant de factuur wenst te protesteren, moet de klant haar protest schriftelijk en op gemotiveerde wijze kenbaar maken aan Perfect Finish Asbestverwijdering BV binnen de acht kalenderdagen na factuurdatum, op straffe van verval. Het is de klant niet toegestaan om de facturen van Perfect Finish Asbestverwijdering BV te compenseren met vorderingen die zij zou hebben op Perfect Finish Asbestverwijdering BV.

8. Perfect Finish Asbestverwijdering BV heeft in de volgende gevallen, naar eigen keuze en zonder vereiste van voorafgaande ingebrekestelling, het recht om de uitvoering van haar prestaties op te schorten dan wel de overeenkomst onmiddellijk en eenzijdig te beëindigen ten laste van de klant: (i) ingeval de klant in gebreke blijft haar verbintenissen integraal en tijdig na te komen, (ii) ingeval van faillissement of de opening van enige andere insolventieprocedure t.a.v. de klant, (iii) ingeval van ontbinding en vereffening van de klant, (iv) ingeval van kennelijk onvermogen of geschokt krediet van de klant en (v) ingeval het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de klant wordt geschaad door o.m. daden van tenuitvoerlegging of andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken.

9. Perfect Finish Asbestverwijdering BV kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor de materiële schade die rechtstreeks, onmiddellijk en voorzienbaar voortvloeit uit haar toerekenbare fouten in de uitvoering van de overeenkomst. Perfect Finish Asbestverwijdering BV is niet aansprakelijk voor immateriële schade, economische schade of gevolgschade van welke aard ook of een verlies aan gebruik of nut. De aansprakelijkheid van Perfect Finish Asbestverwijdering BV is in ieder geval beperkt tot het laagste van de volgende twee bedragen: het bedrag van de prijs van de werken of de bedragen die haar gebeurlijke aansprakelijkheidsverzekeraar uitkeert.

10. De termijn waarbinnen Perfect Finish Asbestverwijdering BV kan worden aangesproken voor gebeurlijke verborgen gebreken in de uitvoering van de werken is beperkt tot twaalf maanden na de voorlopige oplevering en aanvaarding van de werken. Na het verstrijken daarvan is Perfect Finish Asbestverwijdering BV bevrijd van elke aansprakelijkheid. Bovendien dient de klant een vordering ten gronde wegens verborgen gebreken in te stellen binnen één maand na de ontdekking ervan, op straffe van verval.

11. Perfect Finish Asbestverwijdering BV verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de door haar gesloten overeenkomsten. Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven en bewaard voor zover en zo lang noodzakelijk voor deze doeleinden. De betrokkene heeft recht op inzage, verbetering, wissing en bezwaar, evenals om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij bezorgt aan Perfect Finish Asbestverwijdering BV en verbindt er zich toe de AVG na te leven ten aanzien van de personen van wie hij persoonsgegevens overmaakt, evenals met betrekking tot persoonsgegevens die hij via ons zou ontvangen.

12. De contractuele relatie met de klant wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Ingeval van enig geschil daaromtrent zijn de Hoven en Rechtbanken van Antwerpen, Afdeling Antwerpen exclusief bevoegd om daarvan kennis te nemen

13. Annulering : Bij annulering werken blijft de som van het voorschot te innen en/of anders overeengekomen. (Indien er geen voorschot vermeld staat zal er 25% van de totale som als annuleringsvergoeding aangerekend worden met een minimum van € 1000 + onkosten van bestelde materialen,…)

14. Situatie bij aanvang en tijdens de werken : Uitvoeringstermijnen zijn steeds onder voorbehoud. Voor latere uitvoering kunnen nooit schadevergoedingen geëist worden. Bij gebrek aan plaatsbeschrijvingen voor en na de werken van Perfect Finish Asbestverwijdering BV zal voorgehouden schade nooit kunnen toegerekend worden aan Perfect Finish Asbestverwijdering BV en zal de BOUWHEER, ALGEMENE AANNEMER, ONDERTEKENAAR, HOOFDAANNEMER verantwoordelijk zijn, Perfect Finish Asbestverwijdering BV behoudt zich het recht voor een plaatsbeschrijving te doen opstellen die geacht wordt tegensprekelijk te zijn mits verricht door een beëdigde. Die kosten worden doorgerekend resp. aan BOUWHEER,ALGEMENE AANNEMER,ONDERTEKENAAR,HOOFDAANNEMER. . Overeenkomsten en eventuele kosten aangaande het innemen van openbaar domein, signalisatie, aanpalend privaat terrein of het beschermen ervan, zijn ten laste van BOUWHEER, ALGEMENE AANNEMER, ONDERTEKENAAR, HOOFDAANNEMER en nooit ten laste van Perfect Finish Asbestverwijdering BV of zijn ONDERAANNEMER. In voorkomend geval worden deze door Perfect Finish Asbestverwijdering BV doorgerekend aan BOUWHEER, ALGEMENE AANNEMER, ONDERTEKENAAR, HOOFDAANNEMER. Eventueel aanwezige asbesthoudende materialen materialen klasse 2 die niet vermeld staan in de werkopdracht/asbestinventaris maar toch aangetroffen worden op de werf, brengen een meerkost mee: de afvoer is bij te betalen aan de prijs van €175/ton, werkuren regie € 55/uur alsook verbruikersmaterialen, transporten en wettelijke verpakking. De verwijdering/verwerking van asbesthoudende materialen klasse 1 (sanering via Hermetische Zone), die niet vermeld staan op werkopdracht/asbestinventaris maar toch aangetroffen worden brengen een meerkost mee die steeds op aanvraag te verkrijgen is. recuperatiematerialen worden eigendom van Perfect Finish Asbestverwijdering BV Indien BOUWHEER, ALGEMENE AANNEMER, ONDERTEKENAAR, HOOFDAANNEMER zich deze materialen toe-eigent wordt de waarde van deze verrekend. BOUWHEER, HOOFDAANNEMER, ONDERTEKENAAR,ALGEMENE AANNEMER zorgen voor noodzakelijke werfaccomodatie. Indien deze niet aanwezig is zal deze voor een meerkost door Perfect Finish Asbestverwijdering BV verzorgd worden.

ALGEMENE VOORWAARDEN (B2C)  

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst Perfect Finish Asbestverwijdering BV, Kelderbeemd 16 bus A, B-2470 Retie KBO 0722.966.833, en de klant, met uitsluiting van de eventuele voorwaarden van de klant. De gebeurlijke (al dan niet tijdelijke) niet-toepassing van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden door Perfect Finish Asbestverwijdering BV impliceert geen afstand, noch van de desbetreffende bepalingen noch van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, en kan in geen geval als dusdanig worden geïnterpreteerd.

2. Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer de klant de offerte van Perfect Finish Asbestverwijdering BV heeft aanvaard. De offerte van Perfect Finish Asbestverwijdering BV blijft dertig kalenderdagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Na deze termijn vervalt de offerte. Afwijkingen en/of wijzigingen aan de offerte en/of deze algemene voorwaarden zijn alleen tegenstelbaar aan Perfect Finish Asbestverwijdering BV, wanneer zij deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de offerte, zijn de opgegeven termijnen louter indicatief. De klant kan geen rechten putten uit een gebeurlijke overschrijding daarvan door Perfect Finish Asbestverwijdering BV. Perfect Finish Asbestverwijdering BV heeft, ingeval van overmacht, weerverlet, wijzigingen of enige andere geldige reden die ze redelijkerwijze niet kon voorzien bij indiening van de offerte en/of waarvan ze de gevolgen niet kon verhelpen, recht op een termijnverlenging en een vergoeding van alle daarmee gepaard gaande schade en/ of meerkosten.

4. De klant dient haar volledige medewerking te verlenen bij de uitvoering van de werken. De klant dient aldus o.m. tijdig de nodige documenten, vergunningen, tekeningen, planningen enz. ter beschikking te stellen aan Perfect Finish Asbestverwijdering BV, tijdig haar opmerkingen dan wel goedkeuring te geven bij de opmaak van de bestek- en uitvoeringsdocumenten door Perfect Finish Asbestverwijdering BV en Perfect Finish Asbestverwijdering BV toegang tot en voldoende ruimte op de werf te verschaffen om de werken naar behoren uit te voeren. Perfect Finish Asbestverwijdering BV is gerechtigd om voor de uitvoering van de werken een beroep te doen op onderaannemers.

5. Na de beëindiging van de werken meldt Perfect Finish Asbestverwijdering BV  dit aan de klant, waarna deze de mogelijkheid heeft om binnen vijftien (15) kalenderdagen te verzoeken om over te gaan tot het nazicht van de uitgevoerde werken. Bij gebreke daaraan, wordt de klant onherroepelijk geacht in te stemmen met de beëindiging van de werken en de voorlopige oplevering ervan. De werken worden eveneens onherroepelijk geacht voorlopig te zijn opgeleverd indien (i) de klant de werken in gebruik neemt of in gebruik laat nemen, (ii) de klant zonder uitdrukkelijke instemming van Perfect Finish Asbestverwijdering BV  de werken aanpast of laat aanpassen, of werken uitvoert of laat uitvoeren door een derde aan, in, op of onder de uitgevoerde werken, of (iii) de klant de prijs voor de werken volledig heeft betaald. De datum van de melding van de beëindiging van de werken geldt als datum van de voorlopige oplevering, tenzij anders overeengekomen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de voorlopige oplevering zoals beschreven in dit artikel de enige oplevering, die tevens geldt als aanvaarding van de werken. De voorlopige oplevering en aanvaarding van de werken sluit elk verhaal vanwege de klant uit betreffende zichtbare gebreken, niet-conformiteit of vertraging. Het risico van de werken gaat over op de klant vanaf de melding van de beëindiging van de werken. De facturen van Perfect Finish Asbestverwijdering BV  zijn betaalbaar te Arendonk binnen een termijn van vijftien kalenderdagen. Bij laattijdige betaling is vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een interest van 1% per maand verschuldigd, waarbij de interest volledig wordt aangerekend voor elke begonnen maand, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het uitstaande bedrag, met een minimum van 125,00 EUR per factuur. [Daarenboven is Perfect Finish Asbestverwijdering BV  in dat geval gerechtigd om de onmiddellijke betaling te eisen van alle uitstaande (incl. de niet-vervallen) facturen en de uitvoering van haar prestaties op te schorten tot de volledige betaling van het verschuldigde bedrag, zonder afbreuk te doen aan de overige rechten die zij kan doen gelden. Indien de klant de factuur wenst te protesteren, moet de klant zijn protest schriftelijk en op gemotiveerde wijze kenbaar maken aan Perfect Finish Asbestverwijdering BV  binnen de vijftien kalenderdagen na factuurdatum, op straffe van verval. 6. Perfect Finish Asbestverwijdering BV  heeft in de volgende gevallen, naar eigen keuze en zonder vereiste van voorafgaande ingebrekestelling, het recht om de uitvoering van haar prestaties op te schorten dan wel de overeenkomst onmiddellijk en eenzijdig te beëindigen ten laste van de klant: (i) ingeval de klant in gebreke blijft zijn verbintenissen integraal en tijdig na te komen, (ii) ingeval van faillissement of de opening van enige andere insolventieprocedure t.a.v. de klant, (iii) ingeval van ontbinding en vereffening van de klant, (iv) ingeval van kennelijk onvermogen of geschokt krediet van de klant en (v) ingeval het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de klant wordt geschaad door o.m. daden van tenuitvoerlegging of andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken.

7. Perfect Finish Asbestverwijdering BV  kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor de materiële schade die rechtstreeks, onmiddellijk en voorzienbaar voortvloeit uit haar toerekenbare fouten in de uitvoering van de overeenkomst. Perfect Finish Asbestverwijdering BV  is niet aansprakelijk voor immateriële schade, economische schade of gevolgschade van welke aard ook of een verlies aan gebruik of nut. De aansprakelijkheid van Perfect Finish Asbestverwijdering BV  is in ieder geval beperkt tot het laagste van de volgende twee bedragen: het bedrag van de prijs van de werken of de bedragen die haar gebeurlijke aansprakelijkheidsverzekeraar uitkeert.

8. De termijn waarbinnen Perfect Finish Asbestverwijdering BV  kan worden aangesproken voor gebeurlijke verborgen gebreken in de uitvoering van de werken is beperkt tot twaalf maanden na de voorlopige oplevering en aanvaarding van de werken. Na het verstrijken daarvan is Perfect Finish Asbestverwijdering BV  bevrijd van elke aansprakelijkheid. Bovendien dient de klant een vordering ten gronde wegens verborgen gebreken in te stellen binnen één maand na de ontdekking ervan, op straffe van verval.

9. Perfect Finish Asbestverwijdering BV  verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de door haar gesloten overeenkomsten. Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven en bewaard voor zover en zo lang noodzakelijk voor deze doeleinden. De betrokkene heeft recht op inzage, verbetering, wissing en bezwaar, evenals om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij bezorgt aan Perfect Finish Asbestverwijdering BV  en verbindt er zich toe de AVG na te leven ten aanzien van de personen van wie hij persoonsgegevens overmaakt, evenals met betrekking tot persoonsgegevens die hij via ons zou ontvangen.

10. De contractuele relatie met de klant wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. In geval van enige vordering van Perfect Finish Asbestverwijdering BV  tegen een klant, zijn, naar de keuze van Perfect Finish Asbestverwijdering BV , de Hoven en Rechtbanken bevoegd van de woonplaats van de klant, dan wel van de plaats waar de verbintenissen waarover het geschil loopt, zijn ontstaan of waar zij worden, zijn of moeten worden uitgevoerd. Ingeval van enige vordering van de klant tegen Perfect Finish Asbestverwijdering BV , zijn de Hoven en Rechtbanken van Antwerpen, Afdeling Antwerpen exclusief bevoegd om daarvan kennis te nemen.

11. Annulering : Bij annulering werken blijft de som van het voorschot te innen en/of anders overeengekomen. (Indien er geen voorschot vermeld staat zal er 25% van de totale som als annuleringsvergoeding aangerekend worden met een minimum van € 1000 + onkosten van bestelde materialen,…)

12. Situatie bij aanvang en tijdens de werken : Uitvoeringstermijnen zijn steeds onder voorbehoud. Voor latere uitvoering kunnen nooit schadevergoedingen geëist worden. Bij gebrek aan plaatsbeschrijvingen voor en na de werken van Perfect Finish Asbestverwijdering BV  zal voorgehouden schade nooit kunnen toegerekend worden aan Perfect Finish Asbestverwijdering BV  en zal de BOUWHEER, ALGEMENE AANNEMER, ONDERTEKENAAR, HOOFDAANNEMER verantwoordelijk zijn, Perfect Finish Asbestverwijdering BV  behoudt zich het recht voor een plaatsbeschrijving te doen opstellen die geacht wordt tegensprekelijk te zijn mits verricht door een beëdigde. Die kosten worden doorgerekend resp. aan BOUWHEER,ALGEMENE AANNEMER,ONDERTEKENAAR,HOOFDAANNEMER. . Overeenkomsten en eventuele kosten aangaande het innemen van openbaar domein, signalisatie, aanpalend privaat terrein of het beschermen ervan, zijn ten laste van BOUWHEER, ALGEMENE AANNEMER, ONDERTEKENAAR, HOOFDAANNEMER en nooit ten laste van Perfect Finish Asbestverwijdering BV  of zijn ONDERAANNEMER. In voorkomend geval worden deze door Perfect Finish Asbestverwijdering BV  doorgerekend aan BOUWHEER, ALGEMENE AANNEMER, ONDERTEKENAAR, HOOFDAANNEMER. Eventueel aanwezige asbesthoudende materialen materialen klasse 2 die niet vermeld staan in de werkopdracht/asbestinventaris maar toch aangetroffen worden op de werf, brengen een meerkost mee: de afvoer is bij te betalen aan de prijs van €175/ton, werkuren regie € 55/uur alsook verbruikersmaterialen, transporten en wettelijke verpakking. De verwijdering/verwerking van asbesthoudende materialen klasse 1 (sanering via Hermetische Zone), die niet vermeld staan op werkopdracht/asbestinventaris maar toch aangetroffen worden brengen een meerkost mee die steeds op aanvraag te verkrijgen is. recuperatiematerialen worden eigendom van Perfect Finish Asbestverwijdering BV  Indien BOUWHEER, ALGEMENE AANNEMER, ONDERTEKENAAR, HOOFDAANNEMER zich deze materialen toe-eigent wordt de waarde van deze verrekend. BOUWHEER, HOOFDAANNEMER, ONDERTEKENAAR,ALGEMENE AANNEMER zorgen voor noodzakelijke werfaccomodatie. Indien deze niet aanwezig is zal deze voor een meerkost door Perfect Finish Asbestverwijdering BV  verzorgd worden

© Perfect Finish Asbestverwijdering BV.