Bedrijfs- en Persoonscertificaat
Veiligheid, Gezondheid en Milieu
Gecertificeerde en gekwalificeerde medewerkers
De best beschikbare technieken
Kwaliteit en veiligheid

Algemene voorwaarden

Algemene draagwijdte der voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, voorstellen, offertes, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van goederen en/of diensten van onze firma aan de opdrachtgever en maken er integraal deel van uit. Elke afwijking aan onderhavige voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk in onderling akkoord van beide partijen gebeuren.
 2. Deze voorwaarden worden, voor zover de opdrachtgever gen consument is, geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de aanvaarding door de opdrachtgever van de bestelbon, offerte of overeenkomst.
 3. De algemene voorwaarden van onze firma sluiten de algemene voorwaarden van de opdrachtgever uit, zelfs indien deze van een recentere datum zijn, behoudens ons uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord.
 4. De opdrachtgever erkent de offerte inclusief deze algemene voorwaarden ten minste 15 dagen voor de ondertekening ervan ontvangen te hebben, ze gelezen en begrepen te hebben en voldoende tijd en mogelijkheden gehad te hebben om aanpassingen of schrappingen te vragen.

Prijsbepaling en herziening

 1. Onze offertes zijn 30 dagen geldig te rekenen vanaf de datum van de offerte. Elke offerte is opgesteld in functie van de gegevens die de opdrachtgever/opdrachtgever ons op het ogenblik van de prijsaanvraag heeft verstrekt. Indien blijkt dat deze niet correct zijn kunnen wij de oorspronkelijke offerte aanpassen aan de hand van de werkelijke situatie. Wij hebben het recht om in afwachting van een akkoord over deze aanpassingen de gehele uitvoering op te schorten.
 2. Onze prijzen, zoals opgegeven in onze offertes, hetzij als eenheidsprijzen of als forfaitaire prijzen, worden vastgelegd op basis van de tarieven, officiële koersen, lonen en sociale lasten geldig op de datum van de opstelling van de offerte. Zij zijn in belangrijke mate afhankelijk van fluctuaties in o.m. de prijzen van grondstoffen en transport, energiekosten e.d. en kunnen steeds door ons herzien worden, zonder het voorafgaandelijk akkoord van de opdrachtgever, indien de marktprijzen of de parameters voor hun berekening, met minstens 5 % gestegen zijn op het ogenblik van de effectieve bestelling van de materialen. De prijs wordt in dat geval herzien aan het dagtarief op het ogenblijk van de effectieve bestelling van de materialen bij onze leveranciers.
 3. Eventuele voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator zijn, tenzij anders vermeld, niet in onze offerte inbegrepen. Behoudens uitdrukkelijk anders voorzien in onze offertes zijn studies van ingenieurs nooit inbegrepen in onze opdracht. De opdrachtgever is daarvoor exclusief verantwoordelijk.
 4. Meerwerken mogen met alle middelen van recht bewezen worden.
 5. Prestaties in regie worden aangerekend aan 60,00 EUR per uur en in blokken van 8 uur per persoon.

Leveringen en termijnen

 1. Elke termijn van levering van arbeid en uitvoering van werken, indien deze wordt vermeld, wordt, voor zover wettelijk toegestaan, slechts op indicatieve wijze aangeduid tenzij voorafgaandelijk schriftelijk werd overeengekomen deze als essentieel en bindend te beschouwen. Wanneer er geen termijn werd bepaald, zal de opdracht worden uitgevoerd binnen een redelijke termijn. Onze firma gaat hierbij een inspanningsverbintenis aan tot het zo nauwkeurig mogelijk respecteren van de opgegeven termijn.
 2. Laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de opdrachtgever, voor zover deze geen consument is, niet toe de bestelling af te zeggen of schadevergoeding te vorderen en/of zijn betalingsverplichtingen op te schorten. Hoe dan ook zal elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt of ons er toe dwingt de werken tijdelijk of definitief stil te leggen, als een geval van overmacht worden beschouwd, zo o.m. (maar niet-limitatief) ongevallen, oorlogen en hun gevolgen, slechte weersomstandigheden, stakingen, lock-out, pandemie, epidemie, tekort aan werkkrachten en materiaal, storingen en moeilijkheden inzake transport, enz. … hetzij bij onszelf hetzij bij onze leveranciers.
 3. De tijdelijke opschorting van de werken door overmacht en/of onvoorzienbare omstandigheden brengt, van rechtswege en zonder schadevergoeding, met zich dat de oorspronkelijk voorziene uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingstermijn te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten. Een tenietgaan of beschadiging door toeval, door overmacht van de geleverde zaak of het uitgevoerde werk, of door de eigen fout van de opdrachtgever of van personen voor wie hij instaat of die hij bij hem toelaat of duldt, is nooit ten onzen laste.
 4. Indien de levering franco op de werf of het magazijn is overeengekomen, zijn wij, onze onderaannemers of aangestelden, slechts gehouden op deze plaats te leveren voor zover zij op normale wijze bereikbaar is. Kan dit niet, dan zal er ter plaatse worden gelost, naast het vervoermiddel, en blijven de goederen vanaf dat ogenblik achter op het risico, en geheel ten laste, van de opdrachtgever.
 5. Alle documenten waaronder, doch niet limitatief, verwerkingsattesten, afvalbonnen, acceptatiebewijzen aflevering asbestafval vergunde inrichting voor verwerking enz. worden pas bezorgd drie maanden na de voltooiing der werken en mits volledige voldoening van alle openstaande schulden.

Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de werken onmiddellijk kunnen worden aangevat. Bij gebreke daaraan zijn, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten welke voortvloeien uit het tijdsverlies ten laste van de opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever zal ons voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst als nadien in kennis stellen van alle informatie waarvan hij weet of redelijkerwijze hoort te weten dat deze voor de uitvoering van werken van belang is, zoals (niet-limitatief) correcte plannen van nutsvoorzieningen en/of kabels en leidingen (KLIP), …. Alle meerkosten en of schade die het gevolg zijn van het ontbreken van deze informatie of het verschaffen van foute informatie zijn ten laste van de opdrachtgever.
 3. Voor de aanvang van de werkzaamheden, die asbestverwijderingswerken, sloopwerkzaamheden of andere werkzaamheden die aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbest inhouden moet er door de opdrachtgever een inventaris opgesteld worden. De opmaak, de actualisering of de uitbreiding van de inventaris gebeurt op basis van een visuele inspectie.
 4. Het is verboden de werkzaamheden aan te vatten zolang de relevante delen van de inventaris niet ter beschikking zijn gesteld.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de aanwezigheid wordt vastgelegd van mogelijk asbesthoudend materiaal dat niet in de inventaris is vermeld, meldt #PERFECT FINISH ASBESTVERWIJDERING BV dit onmiddellijk aan de opdrachtgever en worden de werkzaamheden in deze zones stil gelegd. De werkzaamheden kunnen pas hervat worden na het vernieuwen van de inventaris.
 6. De werf dient door de opdrachtgever in het voordeel van onze firma gratis voorzien te worden van elektriciteit en water (4 X afzonderlijke zekeringen afgezekerd op 16 A en 2 kilodruk water).
 7. De opdrachtgever zorgt voor een zorgvuldige stockering van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging daarvan.
 8. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de werf verzekerd is voor aanvang van de werken middels een ABR polis.

Aansprakelijkheid voor schade

 1. De uitvoering van de werken zal gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecifieerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van BUILDWISE. De opdrachtgever aanvaardt deze uitvoeringsregels.
 2. Bij bouw, vernieuwbouw en alle andere opdrachten waarbij administratieve of bouwkundige vergunningen te pas komen, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid wat deze vergunningen betreft. Eventuele daaruit voortvloeiende schade en boetes vallen integraal ten laste van de opdrachtgever.
 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de opdrachtgever aan ons toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan onze firma gevraagd, en dit zowel op als buiten de werf, alsmede tijdens het transport of de afbraak/plaatsing ervan. De opdrachtgever zal ons integraal vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden voor elk schadeverwekkende handeling toegebracht door of via de door de opdrachtgever aan ons  toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook.
 4. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek : lichte verschillen in de kleur of textuur voorzover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.
 5. Onze firma is niet aansprakelijk voor lichte beschadigingen ten gevolge van het verwijderen van de geplastificeerde folie die wordt aangebracht en die eigen is aan de werkmethode van asbestverwijdering.
 6. Onze firma kan eveneens niet aansprakelijk gesteld worden voor:
  • gebreken van grondstoffen, materialen en producten van een bepaalde kwaliteit, geleverd door de opdrachtgever;
  • gebreken van grondstoffen, materialen en producten van een bepaalde kwaliteit, herkomst of type en hun verwerking, opgelegd door de opdrachtgever in weerwil van het schriftelijk en met redenen omkleed voorbehoud van de aannemer, op voorwaarde dat hem geen fout bij de verwerking kan worden ten laste gelegd;
  • gebreken aangebracht door de gebruiker van het gebouw na de oplevering;
  • schade aan de aan het bouwterrein aanpalende roerende en onroerende goederen die het onvermijdelijk gevolg is van de uitvoering van de werken en die niet kan geweten worden aan een fout van onze firma. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor foutloze burenhinder. De opdrachtgever is voor deze schade aansprakelijk tegenover derden en kan tegen ons geen verhaal uitoefenen;
  • schade veroorzaakt door overmacht;
 7. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien onze aansprakelijkheid toch in het gedrang zou worden gebracht, en herstel in natura niet mogelijk is, wij uitsluitend aansprakelijk zijn voor rechtstreekse schade en wij in geen geval  aansprakelijk kunnen gesteld worden voor toevallige of onrechtstreekse schade die niet rechtstreeks en onmiddellijk werd veroorzaakt door een – aangetoonde – fout van onze firma, zoals (niet-limitatief) inkomsten verlies, verlies van gegevens, schade-eisen van derden, communicatiekosten, …
 8. Onze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot een vermindering van de prijs of, in voorkomend geval en maximaal, tot een kwijtschelding van de uitstaande betaling, welke vergoeding partijen alsdan aanvaarden als finale schikking tot slot van alle rekeningen. Elke prijsvermindering zal worden vastgesteld op basis van de ernst van de naar recht genoegzaam bewezen fouten.
 9. De opdrachtgever is jegens onze firma aansprakelijk voor elk schadeverwekkend feit dat zich voordoet op de werf aan onze goederen, aangestelden of onderaannemers en hun materialen, zowel ingevolge zijn eigen fout (zelfs de lichtste) als voor deze van personen voor wie hij instaat of voor deze van derden die hij op de plaats van de werken heeft toegelaten of duldt. De opdrachtgever zal onze firma ter zake ook integraal vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.
 10. Eventueel aanwezige asbesthoudende materialen materialen klasse 2 die niet vermeld staan in de werkopdracht/asbestinventaris maar toch aangetroffen worden op de werf, brengen een meerkost mee: de afvoer is bij te betalen aan de prijs van €180/ton, werkuren regie € 60/uur alsook verbruikersmaterialen, transporten en wettelijke verpakking. De verwijdering/verwerking van asbesthoudende materialen klasse 1 (sanering via Hermetische Zone), die niet vermeld staan op werkopdracht/asbestinventaris maar toch aangetroffen worden brengen een meerkost mee die steeds op aanvraag te verkrijgen is. recuperatiematerialen worden eigendom van #Perfect Finish Asbestverwijdering BV Indien bouwheer, algemene aannemer, ondertekenaar, hoofdaannemer zich deze materialen toe-eigent wordt de waarde van deze verrekend. bouwheer, hoofdaannemer, ondertekenaar, algemene aannemer zorgen voor noodzakelijke werfaccomodatie. Indien deze niet aanwezig is zal deze voor een meerkost door Perfect Finish Asbestverwijdering BV verzorgd worden.

Beëindiging

 1. Een beëindiging van de aan ons toevertrouwde opdracht door de opdrachtgever, het weze voor of tijdens de uitvoering van de werken, is steeds mogelijk waarbij de opdrachtgever zal gehouden zijn de reeds uitgestane kosten (bijv. labokosten) en lasten, de reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds geleverde materialen en benodigdheden integraal te voldoen, bovendien vermeerderd met een vergoeding gelijk aan 30% van de totale aannemingssom zonder BTW, en dit voor het feit van het verder verlies van de aanneming.
 2. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken heeft de opdrachtgever, voor zover deze een consument is, het recht om van ons een zelfde vergoeding te vragen.
 3. Indien de opdrachtgever zijn betalingen heeft gestaakt, in staat van faillissement werd verklaard of een gerechtelijke reorganisatie heeft aangevraagd, zich in een toestand van onvermogendheid bevindt (een negatief eigen vermogen, beslaglegging op zijn goederen, gerechtelijke uitvoering tegen de opdrachtgever, …) behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst zonder ingebrekestelling eenzijdig te ontbinden, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, en dit onverminderd het recht op schadevergoeding aan onze firma.

Oplevering – Aanvaarding der werken

 1. De voorlopige oplevering der werken wordt aanzien als de uitdrukkelijke aanvaarding der werken en vanaf de voorlopige oplevering zal tegelijk de tienjarige aansprakelijkheidstermijn een aanvang nemen.
 2. Indien geen oplevering werd voorzien, zal de levering van de goederen of materialen of de uitvoering van het werk zelf, zonder protest bij aangetekend schrijven vanwege de opdrachtgever binnen de 48 uren vanaf de levering of uitvoering, gelden als definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de geleverde goederen of uitgevoerde werken, voor wat de zichtbare gebreken betreft.
 3. In alle gevallen zal de onvoorwaardelijke gehele of gedeeltelijke ingebruikname van het gebouw door de opdrachtgever of diens gemachtigden en/of een onvoorwaardelijke betaling van de vorderingsstaten, voorschotten, facturen of andere kostenstaten zonder redelijk protest binnen de vijftien kalenderdagen ( 15 ) en per aangetekende brief, worden aanzien als een definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de werken daarin vermeld of virtueel begrepen.

Waarborg en garantie

 1. Uit hoofde van onze leveringen, beperkt onze waarborg zich tot deze die wij kunnen bekomen bij onze leveranciers. De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn. In iedere veronderstelling, beperkt de waarborg zich tot de vervanging van de defecte stukken. De vervoerskosten en werkuren zijn ten laste van de opdrachtgever. Voor geen enkele reden kan van ons een terugbetaling, uitkering of schadevergoeding gevorderd worden.
 2. Indien de opdrachtgever geen consument is dekt de voorlopige oplevering definitief en onherroepelijk alle zichtbare gebreken en de definitieve oplevering dekt de verborgen gebreken welke de stevigheid van het bouwwerk niet in het gedrang brengen, zonder verder of later verhaal vanwege de opdrachtgever op onze firma. Wanneer er geen formele definitieve oplevering is gebeurd geldt dat deze onweerlegbaar geacht wordt verkregen te zijn zonder opmerkingen exact één jaar na het impliciet en/of expliciet verkrijgen van de voorlopige oplevering. In elk geval is de termijn waarbinnen onze firma kan worden aangesproken beperkt tot 24 maanden na oplevering en / of aanvaarding van de werken. Het betreft hier een vervaltermijn, waardoor onze firma na deze termijn bevrijd is van enige aansprakelijkheid omtrent de uitvoering der werken. De opdrachtgever dient bovendien een vordering ten gronde wegens verborgen gebreken in te stellen binnen één maand na de ontdekking ervan, op straffe van verval.
 3. Indien de opdrachtgever een consument is onze firma jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en/of voor lichte verborgen gebreken welke zich manifesteren binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering en/of plaatsing mits de consument ons verwittigt binnen de 2 maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld. De rechtsvordering van de consument verjaart na verloop van één jaar vanaf de dag waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld, zonder dat die termijn vóór het einde van de termijn van twee jaar mag verstrijken.
 4. De wettelijke garantieplicht voor verborgen gebreken, zoals bepaald in de artikelen 1641 en 1649, blijven onverminderd van toepassing.

Klachten

 1. Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht geschieden bij aangetekend schrijven aan de zetel van onze firma binnen de 15 (vijftien) kalenderdagen vanaf de datum van de uitvoering van de werken of van de verzending van de factuur, nota of kostenstaat. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van factuur te zijn. Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door ons uitgaand facturenboek of opname in de BTW aangiftes.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken blijven – zelfs na incorporatie – eigendom van onze firma  tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en aankleven. Dit geldt evenzeer indien onze werken, leveringen, goederen of materialen slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan onze firma zou toebehoren. Het risico gaat echter over op het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten. De opdrachtgever staat vanaf dat moment in voor schade aan en vervreemding van deze goederen.
 2. Het eigendomsrecht strekt zich uit tot alle schuldvorderingen die in de plaats komen van de goederen onder eigendomsvoorbehoud. Indien de opdrachtgever de goederen bezwaart of vervreemdt voordat het eigendomsrecht op hem is overgegaan, aanvaardt hij dat het eigendomsvoorbehoud bijgevolg overgaat op de schuldvordering tot betaling van de prijs en komen de inkomsten voortvloeiend uit de vervreemding ervan uitsluitend toe aan onze firma.
 3. Pand op schuldvorderingen. Door het sluiten van de overeenkomst, geeft de opdrachtgever al zijn huidige en toekomstige schuldvorderingen en tegoeden tegenover derden, uit welke hoofde ook, in pand ten gunste van onze firma, tot zekerheid van al zijn verplichtingen voortvloeiend uit zijn overeenkomst(en) met onze firma.
 4. Partijen verklaren zich akkoord met het principe van netting (schuldvergelijking en compensatie) voorzien in de art. 14 en 15 van de Wet Financiële Zekerheden onder hoofdstuk VIII en hoofdstuk IX in het geval van een insolventieprocedure, beslag of enige andere vorm van samenloop.

Intellectuele eigendom

 1. Alle tekeningen, offertes, ramingen, schema’s, ontwerpen, technische gegevens en/of publicaties door onze firma verstrekt, blijven onze uitsluitende eigendom. Zij mogen noch geheel, noch gedeeltelijk gekopieerd worden, aan derden vertoond of ter hand gesteld worden, noch gebruikt worden voor vervaardiging van de producten of uitvoering van de werken waarop zij betrekking hebben. Deze documenten moeten ons in goede staat worden teruggegeven op eenvoudige aanvraag en zonder kosten.
 2. De opdrachtgever verklaart zich ermee akkoord dat onze firma foto’s en ander beeldmateriaal ( gericht en niet gericht ) nemen van onze werken en creaties om die te gebruiken in commerciële acties, promoties en Onze firma verbindt er zich toe geen identiteitsgegevens die op het beeldmateriaal te zien zouden zijn aan derden mee te delen. Onze firma behoudt de auteursrechten op haar ontwerp en de volledige artistieke eigendom van haar plannen, schetsen, studies en (voor)ontwerpen, met het uitsluitend recht deze op welke wijze ook te reproduceren.

Betalingsmodaliteiten

 1. Al onze bestellingen en leveringen zijn contant betaalbaar aan onze maatschappelijke zetel.
 2. Wij behouden ons het recht voor een door ons te bepalen voorschot op de uit te voeren werken te eisen alvorens de bestelling te aanvaarden en/of een andersoortige waarborg te eisen voor aanvang der werken of tussentijds tijdens de werken.

Laattijdige betaling, kosten en aankleven

 1. Op elke schuld die op de vervaldag onbetaald blijft, zal – indien de opdrachtgever een onderneming is – van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met 8 procentpunten bedoeld in artikel 5, 2de  lid, W. 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, berekend op de nog te betalen som, te rekenen vanaf de vervaldag, verschuldigd zijn, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 125,00 EUR.
 2. Op elke schuld die op de vervaldag onbetaald blijf, zal – indien de opdrachtgever een consument is – na een voorafgaande ingebrekestelling een interest tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met 8 procentpunten bedoeld in artikel 5, 2de lid, W. 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, berekend op de nog te betalen som, te rekenen vanaf de eerste herinnering, verschuldigd zijn alsook een forfaitaire schadevergoeding als volgt:
  1. 20,00 EUR als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150,00 EUR is;
  2. 30,00 EUR vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500,00 EUR als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500,00 EUR is;
  3. 65,00 EUR vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500,00 EUR met een maximum van 2.000,00 EUR als het verschuldigde saldo hoger dan 500,00 EUR is.
 3. Indien onze firma de uitvoeringstermijn overschrijdt heeft de opdrachtgever, voor zover deze een consument is, het recht om van ons een zelfde vergoeding te vragen.

 4. Indien de opdrachtgever nalaat een factuur in hoofdsom en schadebeding en intresten te betalen binnen de voormelde termijn, is het integrale bedrag ineens en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar, ook al zijn nog niet alle bedragen of facturen vervallen.
 5. Elke vertraging in de betaling geeft ons het recht om, na ingebrekestelling, de nog uit te voeren leveringen en werken op te schorten of te vernietigen, en nieuwe bestellingen te weigeren.

Nietigheid

 1. De nietigheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere clausules van de overeenkomst brengt niet de nietigheid of onafdwingbaarheid van de rest van de overeenkomst mee. Partijen verbinden er zich toe de nietige of onafdwingbare clausules te vervangen door een rechtsgeldige clausule/clausules die zal/zullen overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van partijen en de geest van de overeenkomst, dan wel er zo dicht mogelijk bij zal/zullen aansluiten.

Verwerking van Persoonsgegevens

 1. Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens die wij ontvangen van de opdrachtgever en die betrekking hebben op de opdrachtgever zelf, zijn personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen die noodzakelijk zijn voor en beperkt zijn tot het stand komen van de overeenkomst/uitvoering van de werken. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het opdrachtgeverenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. Onze firma verwerkt geen gegevens die uw ras of etnische afkomst onthullen, of politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheids- of levensgegevens of seksuele gerichtheid, genetische gegevens of biometrische gegevens.
 2. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 30bis-aangifte van werken) en/of het gerechtvaardigd belang van onze firma. Voor direct marketingdoeleinden per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodigingen voor events), geeft de opdrachtgever daarnaast zijn uitdrukkelijke en vrije toestemming aan onze firma om zijn persoonsgegevens te gebruiken. Hij heeft steeds het recht om zich uit te schrijven via de link die in onze commerciële e-mails (nieuwsbrieven) is voorzien. De emailpolicy is eveneens terug te vinden op onze website.
 3. De gegevens worden verwerkt door #PERFECT FINISH ASBESTVERWIJDERING BV, met maatschappelijke zetel te Kelderbeemd 16 A te 2470 Retie en gekend onder het ondernemingsnummer 0722.966.833, E: info@asbestverwijdering.be (de verwerkingsverantwoordelijke). De voormelde gegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking. De gegevens worden nooit verstrekt of aangewend buiten de Europese Gemeenschap. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van de persoonsgegevens die hij aan onze firma bezorgt en verbindt er zich toe de bepalingen van de AVG strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan onze firma heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van onze firma en ons personeel, medewerkers, en aangestelden zou ontvangen.
 4. De opdrachtgever bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op inzage, verbetering, wissing en bezwaar. Voor verdere toelichting verwijst onze firma uitdrukkelijk naar de Privacy verklaring, zoals toegevoegd als bijlage bij deze overeenkomst en terug te vinden op onze website. De opdrachtgever bevestigt kennis te hebben genomen van deze Privacy verklaring en de inhoud ervan te aanvaarden.
 5. De persoonlijke login en passwoorden van opdrachtgevers en zijn versleuteld via encryptie en niet zichtbaar voor de medewerkers van onze firma De medewerkers van onze firma hebben bijgevolg geen toegang tot winkelmandjes of bestellingen van opdrachtgevers en kunnen daar ook geen aanpassingen aan uitvoeren. De medewerkers van onze firma hebben via een persoonlijke login en pass enkel toegang tot de meest noodzakelijke gegevens van de opdrachtgevers zijnde: naam, voornaam, adres, e-mail, telefoonnummer, details van de bestelling, naam bedrijf en btw nummer indien van toepassing en betaling- en facturatiehistoriek. Deze gegevens worden in geen geval gedeeld met derden.

Uitdrukkelijk Arbitrage Beding

 1. Elk geschil zal worden beslecht door het Scheidsgerecht aangeduid door het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org ), volgens het reglement van arbitrage SDR (Standard Dispute Rules). Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.