Gecertificeerde en gekwalificeerde medewerkers
De best beschikbare technieken
Kwaliteit en veiligheid

Home / Kennisbank / Wat is asbest?

Wat is asbest?

Asbest is een vezelvormige stof die vóór 1993 in Nederland veelvuldig gebruikt werd in bouwmaterialen om deze bijvoorbeeld brandwerend te maken of te versterken. Asbest werd voorheen veel gebruikt in bijvoorbeeld dakplaten en dakbeschot, schoorstenen (rookgaskanalen), riolering, vensterbanken, meterkasten en gevelbeplating. Lees meer over hoe asbest te herkennen op de pagina asbest herkennen.

Bij het slopen van bouwwerken kan op allerlei plaatsen in het gebouw asbesthoudend materiaal aangetroffen worden. Wanneer asbest breekt komen er asbestvezels vrij. Het inademen van asbestvezels brengt grote gezondheidsrisico’s met zich mee. Om deze reden is het van groot belang dat asbest op een professionele manier verwijderd wordt om verdere schade aan de volksgezondheid te voorkomen.

De herkomst van asbest

Asbest is een natuurlijk mineraal dat wordt gedolven in onder andere Canada, Rusland en Zuid-Amerika. Asbest is vernoemd naar het Canadese dorpje Asbestos, waar een van de grootste asbestmijnen ter wereld is. In 2012 werd de asbestmijn gesloten.

Verschillende soorten asbest

Er bestaan tal van verschillende soorten asbest. Bepaalde soorten die in het verleden veelvuldig gebruikt werden zijn:

  • Chrysotiel, ook wel ‘wit asbest’ genoemd
  • Amosiet, ook wel ‘bruin asbest’ genoemd
  • Crocidoliet, ook wel ‘blauw asbest’ genoemd

Enkele tientallen jaren geleden werden de eerste wetenschappelijke onderzoeksresultaten over de schadelijke invloed van asbest op de gezondheid bekend. De blauwe vezel behoort tot een van de gevaarlijkste soorten. Inmiddels is toepassing van deze blauwe vezel verboden. Heden ten dage zijn de risico’s en de gevolgen van blootstelling aan asbest bij de meeste mensen bekend.

Uit verschillende onderzoeken blijken de schadelijke gevolgen van het inademen van asbestvezels. De urgentie van het ruimen van alle aanwezige asbest toepassingen wordt aangewakkerd door de harde feiten die gepubliceerd zijn door verschillende onderzoeken. Asbest is namelijk kankerverwekkend, heeft géén drempelwaarde, elk blootstellings-niveau is een risico voor de gezondheid en elke blootstelling kan asbestose, longkanker en mesothelioom (borst- of buikvlieskanker) veroorzaken.
In gebouwen, industriële installaties en bijvoorbeeld schepen is asbest nog veel voorkomend. Op dit moment is het nog niet verplicht asbest te verwijderen, zolang het niet bewerkt wordt of beschadigd is. De overheid heeft regels opgesteld voor als er onderhoudswerkzaamheden aan asbesthoudende gebouwen of objecten moeten plaatsvinden.

De gezondheidsrisico’s van asbest

De gezondheidsrisico’s van asbest zijn afhankelijk van de staat waarin het asbesthoudend materiaal verkeert. Op het moment dat asbest in originele staat verkeert, dus niet gebroken of verweerd is, bestaat er geen direct gevaar voor de gezondheid. Enkel wanneer asbest breekt of wanneer de asbest in een niet-hecht gebonden toestand overgaat komen er vezels vrij. De microscopische kleine vezels zijn met het blote oog niet zichtbaar en reukloos. Wanneer deze losse vezels ingeademd worden blijven ze vast zitten in de luchtwegen en in de longen. De vezels zijn zeer schadelijk voor de gezondheid.

Het inademen van vezels kan leiden tot asbestose (verstijving van het longweefsel) en longkanker. Elke ingeademde asbestvezel vergoot de kans op:

  • Asbestose (“stoflong” ziekte)
  • Pleuritis (infectieziekten)
  • Mesothelioom (borst- of buikvlieskanker)
  • Pleuraverdikking
  • Asbest gerelateerde longkanker

Een eigenschap van deze kankersoorten is dat ze zich vaak pas 5 tot 40 jaar na blootstelling uiten en zijn ongeneeslijk. Naar schatting sterven jaarlijks ruim 1000 mensen als gevolg van asbestziekten. Het is daarom van groot belang dat alle asbest op een professionele manier verwijderd wordt.

De regelgeving en het beleid omtrent asbest

De overheid heeft wetten en regels opgesteld die het asbest-beleid bepalen waaraan alle bedrijven, instellingen en ook agrarische bedrijven zich moeten houden. Enkel voor particulieren gelden andere regels. Voor particulieren die asbesthoudende materialen willen verwijderen geldt het Asbestverwijderingsbesluit en de regels binnen de gemeente waarin de asbestsanering plaatsvindt. De vastgestelde wettelijke regels voor het omgaan met asbest zijn dus geldig voor iedereen. Wel wordt er onderscheid gemaakt tussen particulier, werkgever en werknemer. Onderstaand een overzicht van wie onder welke regelgeving valt:
 
Werkgevers, werknemers en zelfstandige beroepsbeoefenaars: Asbestverwijderingsbesluit en Arbeidsomstandighedenwet.
 
Bedrijven, instellingen en zelfstandig werkenden: Asbestverwijderingsbesluit en Arbeidsomstandighedenwet.
 
Particulieren: Asbestverwijderingsbesluit en de regels van de gemeente waarin de sanering plaatsvindt.

Voor particulieren geldt dat wanneer een particulier een gebouw of object wil slopen of verbouwen, er een asbestinventarisatie moet worden uitgevoerd. Wanneer er asbest wordt aangetroffen kan de gemeente verplichten om de asbest te (laten) verwijderen. In het asbestverwijderingsbesluit staat onder meer dat particulieren asbest van het dak mogen verwijderen met een maximum van 35 vierkante meter. Voorafgaand aan elke asbestsloop moet te allen tijde bij de gemeente een sloopmelding worden gemaakt. Ook heeft de gemeente meer informatie over hoe asbest kan worden afgevoerd.

Mocht er twijfel bestaan over onder welke regelgeving u valt, neem dan contact op met Perfect Finish Milieutechniek