Gecertificeerde en gekwalificeerde medewerkers
De best beschikbare technieken
Kwaliteit en veiligheid

Home / Kennisbank / Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen


Er is asbest vrijgekomen. Wat moet ik doen?

In geval van een asbestbrand, vezelemissie door stormschade of een andere calamiteit is er behoefte aan directe ondersteuning. Bel zo spoedig mogelijk +31(0)85-303 8629. In geval er asbest is vrijgekomen als gevolg van beschadiging of verwering van asbesthoudende materialen wordt geadviseerd om zo spoedig mogelijk de plek te verlaten om verdere blootstelling en verdere verspreiding te minimaliseren.

Wie moet de kosten voor het verwijderen van asbest betalen?
De kosten voor het verwijderen van asbest moet worden betaald door de eigenaar van het asbesthoudend materiaal. Enkel voor het saneren van asbesthoudende vloerbedekking uit huurwoningen bestaat geen duidelijke regelgeving. Of de kosten worden verhaald op de huurder of de verhuurder is afhankelijk van de situatie. In enkele gevallen waarbij de particulier over niet voldoende financiële middelen beschikt om de kosten te betalen kan soms een gemeentelijke bijstandsregeling uitkomst bieden. Op dit moment geeft de overheid subsidies op het saneren van asbest voor particulieren en bedrijven.
Zijn eigenaren verplicht om asbesthoudende materialen die in gebouwen of objecten verwerkt zijn te verwijderen?
Het is op dit moment niet verplicht om asbest uit gebouwen of objecten te verwijderen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het totaal verwijderen van asbesthoudende materialen de enige juiste oplossing van het asbestprobleem is. Particulieren die zelf asbest willen verwijderen wordt dit sterk afgeraden. De risico’s die asbestverwijdering met zich meebrengt zijn afhankelijk van het soort materiaal dat wordt verwijderd en de wijze waarop de asbest verwijderd wordt. Als een particulier ondanks de grote gezondheidsrisico’s voor de persoon zelf en de omgeving toch beslist om het asbest zelf te verwijderen dan moet een sloopvergunning aangevraagd worden bij de gemeente. Ook wanneer het vloerbedekking betreft die asbest bevat dient u dit bij de gemeente te melden. De gemeente beoordeelt of u de vloerbedekking zelf mag verwijderen en geeft informatie over welke regels gehandhaafd dienen te worden. In veel gevallen wordt u door de gemeente verplicht om een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf in te schakelen. Bij asbestsaneringswerkzaamheden moeten werkgevers, werknemers en zelfstandigen zich te allen tijde houden aan de voorschriften uit het Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet. Hierin staat dat vanaf 1 oktober 1993 bij de sloop verplicht is dat een DTA (Deskundig Toezichthouder Asbestsloop) op locatie aanwezig is. Vanaf 1 maart 1996 moet de ook de asbestsaneerder zelf een geldig kwaliteitszorgcertificaat bezitten. Ook bedrijven en instellingen zijn verplicht om een vergunning aan te vragen bij de gemeente. Zij zullen in veel gevallen een vergunning verlenen voor het slopen van het pand. Bij de sloop wordt verwacht van de gemeente dat rekening gehouden wordt met een aantal voorschriften. In ieder geval moeten de sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd door een gecertificeerde asbestsaneerder. Bedrijven zijn daarnaast verplicht om de sloop te melden aan de inspectie SZW. Voor apparaten, voertuigen of installaties waarin asbest zit verwerkt gelden andere regels. Het uit elkaar nemen van asbesthoudende objecten moet in principe door een gecertificeerd asbestsaneerder uitgevoerd worden. Daarnaast is het een verplichting dat de voorgenomen werkzaamheden aangemeld worden bij de inspectie SZW. Voor bepaalde producten geldt een uitzondering en hoeven deze werkzaamheden niet door een deskundig asbestsaneerder uitgevoerd te worden. Vanzelfsprekend moeten wel beschermende maatregelen genomen worden voor werknemers en voor het milieu. Het Asbestverwijderingsbesluit beschrijft voorschriften voor het verwijderen van asbest uit objecten. De uitzondering geldt voor onder andere: Rem- en frictiemateriaal, waterleiding- en gasbuizen en pakkingen.
Is het toegestaan dat een agrarisch ondernemer zelf asbest uit zijn stal of schuur verwijderd?
Nee, voor agrariërs is het niet toegestaan om asbest zelfstandig te verwijderen. Zij vallen namelijk onder de zelfstandige ondernemers. Voor agrariërs gelden de voorschriften uit het Asbestbesluit. Hierin is besloten dat vanaf 1 oktober 1993 bij de sloop, aanwezigheid van een DTA (Deskundig Toezichthouder Asbestsloop) verplicht is. Ook is het verplicht voor een agrariër om bij de gemeente een sloopvergunning aan te vragen en daarnaast zijn voorgenomen plannen te melden aan de inspectie SZW. Sinds 2012 bestaan er subsidies voor het verwijderen van asbest in de agrarische sector.
Er is illegaal asbest gesloopt. Wat moet ik nu doen?
Voordat asbest wordt gesloopt dient dit gemeld te worden bij de inspectie SZW en de gemeente waarin de sloop plaats vindt. Wanneer dit vooraf niet gemeld is wordt er illegaal gesloopt. Het advies is om een illegale sloop zo spoedig mogelijk te melden bij de gemeente waarin de asbestsloop plaats vindt.
Zit er subsidie op mijn asbestsanering?
Of het verwijderen van uw asbest gesubsidieerd wordt door de overheid is afhankelijk van verschillende factoren. Of er subsidie uitgekeerd wordt ten behoeve van uw asbestsanering leest u op de pagina subsidie asbest verwijderen op deze website.
Ik heb asbesthoudend materiaal. Hoe kan ik dit afvoeren?
Asbesthoudend materiaal is zeer schadelijk en het advies is om dit zo spoedig mogelijk af te voeren. Draag bij voorkeur beschermende kleding en adembescherming alvorens u aan de slag gaat met de opruimwerkzaamheden. Het asbesthoudend materiaal kan dubbel worden verpakt in plastic en vervolgens ingeleverd worden bij de gemeente. Let op dat u de asbest niet breekt en verdere verspreiding tegengaat. Het inademen van asbest brengt grote gezondheidsrisico’s met zich mee.